Nachádzate sa tu

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kontakty

Obecný úrad Bacúrov
Bacúrov 75
962 61, p. Dobrá Niva

Tel.: +421 45 538 71 25

Mobil: 0903 811 296

E-mail: obecbacurov@stonline.sk

Web: www.bacurov.sk

Verejné obstarávanie

 

Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Bacúrov,    IČO:  00650587    DIČ: 2021346316

Kontaktná osoba:  Katarína Zlámalová - starostka obce Bacúrov                
Sídlo:
  Obec Bacúrov,  Bacúrov, Bacúrov  PSČ:  96261
Telefón:   045 / 538 71 25      Fax:     -         

Elektronická pošta - E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Internetová stránka:  www.bacurov.sk

2. Kontaktné miesto:

Názov:  ISA projekta, s.r.o.,    IČO:  46894641,

Kontaktná osoba:  Ing. Zuzana Krajčiová,                 
Sídlo:
  Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
Mobil:   +421948300812

Elektronická pošta - E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Názov predmetu zákazky:  "Rekonštrukcia obecného úradu v obci Bacúrov - časť zapojenie solárneho ohrevu TÚV"

4. Opis predmetu zákazky: Predmet zákazky pozostáva zo zapojenia solárneho ohrevu TÚV v objekte obecného úradu v obci Bacúrov. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v projektovej dokumentácii a v rozpočte stavby na úrovni výkazu výmer.

5. Predpokladaná hodnota zákazky:    10 583,33 Eur bez DPH

6. Miesto uskutočnenia prác: Obec Bacúrov, Obecný úrad, Bacúrov, Bacúrov 962 61

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000-7 - Stavebné práce, 09332000-5 (Solárne zariadenia)

8. Rozsah predmetu zákazky:  Uskutočnenie stavebných prác sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie a platného výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto výzvy. 

9. Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

10. Mena: EUR

11. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie

12. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia prác:   do 31.12.2019

13. Vyžiadanie súťažných podkladov: do 13. novembra 2017 do 09.00 hod. Súťažné podklady si môžete vyžiadať na kontaktnom mieste uvedenom v bode 2.

14. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).

15. Spôsob predloženia ponuky: Ponuku môže uchádzač zaslať elektronicky cez systém na riadenie verejných obstarávaní ERANET (link: https://isa-projekta.eranet.sk/#/tenders) alebo ponuku môže uchádzač doručiť poštou alebo osobne v listinnej podobe kontaktnej osobe na adresu uvedenú v bode 2 do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 18.

16. Označenie ponuky:

a, v prípade podania listinnej verzie cenovej ponuky:

Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

-          názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve

-          obchodné meno a adresu uchádzača

-          označenie SÚŤAŽ  - neotvárať

-          označenie heslom zákazky: "Rekonštrukcia OcÚ Bacúrov - solár"

b, v prípade podania elektronickej verzie cenovej ponuky:

- podľa pokynov v systéme ERANET a manuálu:

https://isa-projekta.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf

17. Náležitosti ponuky: Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady:

- Cenovú ponuku s identifikačnými údajmi uchádzača a cenovým návrhom (podpísanú uchádzačom)

- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu (podľa bodu č. 14. tejto výzvy)

- návrh zmluvy o dielo (vyplnený v súlade s predkladanou ponukou, podpísaný uchádzačom)

18. Lehota na predkladanie ponúk:  13. november 2017 do 09.00 hod.

        Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

a, v prípade podania listinnej verzie cenovej ponuky: 

- ISA projekta, s.r.o., Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom

b, v prípade podania elektronickej verzie cenovej ponuky:

- podľa pokynov v systéme ERANET a manuálu:

https://isa-projekta.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf

19. Otváranie obálok s ponukami: 13. november 2017 o 10.00 hod

Miesto otvárania obálok s ponukami: ISA projekta, s.r.o., Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom

20. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH

21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. marec 2018

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

1. Zákazka bubde financovaná z fondov EÚ: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 (výzva č. 22/PRV/2017)

2. V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 42 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.

3. Zhotoviteľ sa zaviaže, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

4. Zhotoviteľ sa zaviaže, že počas doby plnenia zmluvy o dielo splní sociálny aspekt, ktorý je definovaný v bode 16.8 Návrhu zmluvy o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy.

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :                 

                                                                                         

      ................................................................

Katarína Zlámalová – starostka obce Bacúrov

  

 

Výzva zo dňa:  02. 11. 2017

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

1. Návrh zmluvy o dielo

2. Projektová dokumentácia spolu s výkazom výmer

 

Rekonštrukcia OcÚ Bacúrov - solár - výzva na predkladanie ponúk.docx word02 30x30

 

Dátum a čas

     

Meniny má

  Meniny na web

Počasie

Počasie Bacúrov - Svieti.com

Náhodná fotka

letecke_02.jpg

Sociálne siete

Facebook

Barborská cesta

       
  i 3574664     
  www.barborskacesta.com  
       

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 11:30

Utorok      07:30 - 11:30

Streda     12:00 - 16:00

Štvrtok     07:30 - 11:30

Piatok      07:30 - 11:30

Vývoz komunálnych odpadov

2017

04. 01.        12. 04.        05. 07.        11. 10.
18. 01.        26. 04.        19. 07.        25. 10.
01. 02.        10. 05.        02. 08.        08. 11.
15. 02.        24. 05.        16. 08.        22. 11.
01. 03.        07. 06.        30. 08.        06. 12.
15. 03.        21. 06.        13. 09.        20. 12.
29. 03.                           27. 09.

Zber triedeného odpadu

Plasty 2017

19. 01. 2017          06. 07. 2017
16. 02. 2017          03. 08. 2017
16. 03. 2017          31. 08. 2017
13. 04. 2017          28. 09. 2017
11. 05. 2017          26. 10. 2017
08. 06. 2017          23. 11. 2017
                              21. 12. 2017

GoogleMap

Kontakt

: 15 + 5 =