Nachádzate sa tu

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kontakty

Obecný úrad Bacúrov
Bacúrov 75
962 61, p. Dobrá Niva

Tel.: +421 45 538 71 25

Mobil: 0903 811 296

E-mail: obecbacurov@stonline.sk

Web: www.bacurov.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Obec Bacúrov, 962 61 Bacúrov (ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 27.12.2017 stavebnému úradu návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestení stavby pod názvom:

Bacúrov - opatrenie mimo vodného toku (protipovodňové opatrenia)

na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 2, 3, 7, 8/1, 46/1, 47, 52/1, 52/2, 107/1, 252,
253, 254, 277/5, 278, 288/1, 289, 290, 310/1, 355/1, register "E" parc. č. 68/1, 181, 188, 189, 194, 387/1, 388,
389, 390/3 v katastrálnom území Bacúrov. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

  1. Stavba obsahuje:
   SO 01 Úprava a vyčistenie cestného rigola a vybudovanie vsakovacieho pásu:
   - časť 1: vybudovanie vsakovacieho pásu vysypaného makadamom o prierezovej ploche 2 x 2 m, dĺžky 90
   m, ktorý je vyústený do cestného rigola pomocou odvodňovacích pásov vysypaných makadamom o
   prierezovej ploche 1 x 1,5 m, dĺžky 30 m.
   - časť 2: úprava cestného záchytného rigola z tvaroviek TBM o dĺžke 138,56 m.
   - časť 3: úprava existujúceho cestného záchytného rizgolu vybudovaním nového opevnenia z tvaroviek TBM
   v dĺžke 22,80 m
   - časť 4: vyčistenie rigola v dĺžke 150 m a v dĺžke 30 m na konci obce
  2. SO 02 Úprava a vybudovanie cestného záchytného rigola:
  3. - časť 1: vybudovanie cestného záchytného rigola z tvaroviek TBM v dĺžke 43 m, popod asfaltovú cestu je
   riešený pomocou železobetónovej rúry DN 500, dĺžky 7 m.
   - časť 2: úprava záchytného rigola - jeho vyčistenie a spevnenie z tvaroviek TBM v dĺžke 63 m
 • SO 03 Vybudovanie záchytného rigola:
   - časť 1: rigol z tvaroviek TBM dĺ. 63 m v mieste existujúceho nespevneného rigola, v dĺžke 10 m je
   navrhnuté zatrubnenie, vody z navrhovaného rigola budú zaústené do existujúceho melioračného potrubia v
   staničení 0,000.
   - časť 2: rigol z tvaroviek TBM dĺ. 35 m, vody z navrhovaného rigola budú zaústené do existujúceho
   melioračného potrubia v staničení 0,000.
 • SO 04 Vsakovací lesný pás: - š. 2,0 m, dĺ. 20 a 28 m realizovaný výsadbou drevín v rozostupe 1 m
  SO 05 Vybudovanie cestného záchytného rigola: z tvaroviek TMB dĺ. 121 m (časť 1) a vyčistenie
   existujúceho rigola dĺ. 58 m (časť 2)


Mesto Zvolen

   , ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
   stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade
   s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom
   a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu
   ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27. februára 2018 (utorok) o 9.00 hodine so
   stretnutím pozvaných na OcÚ Bacúrov.
   Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
   nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci
   konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody
  22 (úradné hodiny: Po: 8.00-11.00, 12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00, 12.00-14.30).

Č.sp. SÚ 4921/2017-Šk str. 2


Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú
zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
Vyvesené dňa: .............................. Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:
účastníci konania
1. Obec Bacúrov, Bacúrov 75, 962 61 Bacúrov
2. Slovenský Pozemkový Fond, Búdkova 36 36, Bratislava
dotknuté orgány
3. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen
5. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
6. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám SNP 35/48, 960 01 Zvolen
7. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
11. Agentúra správy majetku Ministerstva obrany SR, odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby, detašované
pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
12. Okresný úrad Zvolen, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen
ostatní
13. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen

 

pdf ico 30x30 VV_protipovodnove1.pdf

 

Dátum a čas

     

Meniny má

  Meniny na web

Počasie

Počasie Bacúrov - Svieti.com

Náhodná fotka

letecke_04.jpg

Sociálne siete

Facebook

Barborská cesta

       
  i 3574664     
  www.barborskacesta.com  
       

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 11:30

Utorok      07:30 - 11:30

Streda     12:00 - 16:00

Štvrtok     07:30 - 11:30

Piatok      07:30 - 11:30

Vývoz komunálnych odpadov

2017

04. 01.        12. 04.        05. 07.        11. 10.
18. 01.        26. 04.        19. 07.        25. 10.
01. 02.        10. 05.        02. 08.        08. 11.
15. 02.        24. 05.        16. 08.        22. 11.
01. 03.        07. 06.        30. 08.        06. 12.
15. 03.        21. 06.        13. 09.        20. 12.
29. 03.                           27. 09.

Zber triedeného odpadu

Plasty 2017

19. 01. 2017          06. 07. 2017
16. 02. 2017          03. 08. 2017
16. 03. 2017          31. 08. 2017
13. 04. 2017          28. 09. 2017
11. 05. 2017          26. 10. 2017
08. 06. 2017          23. 11. 2017
                              21. 12. 2017

GoogleMap

Kontakt

: 4 + 9 =