Informácie o začatých správnych konaniach

Obec Bacúrov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Predbežnú žiadosť o účastníctvo konania podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení je potrebné doručiť na adresu Obec Bacúrov, Bacúrov 75, Bacúrov, alebo na elektronickú adresu obce so zaručeným elektronickým podpisom. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jkoren@zvolen.skv lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie. 

Začaté správne konania:

Dátum zverejnenia: 31.09.2020 

Č.j.OcUBA2020/288

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub ...2....... ks smreka, rastúcich na parcele KN-C č. ...121/2......, v k.ú. Bacúrov. Dôvodom výrubu je, že stromy  zabraňujú  vstupu  na pozemok. 
Vytlačené z webovej stránky https://www.bacurov.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.