E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Úradná tabuľa obce Bacúrov

ZverejnenéOznam
26.03.2024Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
12.03.2024Voľby do Európskeho parlamentu 2024
28.02.2024Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2023
28.02.2024Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023
20.02.2024Pozvánka na zasadnutie OZ - 28.02.2024
07.02.2024Výročné správy obce
07.02.2024Záverečný účet obce
26.01.2024Informácie o začatých správnych konaniach
14.12.2023VZN o určení dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za ubytovanie
14.12.2023VZN o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.12.2023VZN o dani z nehnuteľností
14.12.2023VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
14.12.2023Rozpočet obce
08.12.2023Pozvánka na zasadnutie OZ - 13.12.2023
03.11.2023Pozvánka na zasadnutie OZ - 08.11.2023
04.08.2023Pozvánka na zasadnutie OZ - 09.08.2023
07.07.2023VOĽBY do NR SR 2023
23.06.2023VYHLÁŠKA O DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI
23.06.2023OZNÁMENIE o zrušení termínu dražby
02.06.2023VYHLÁŠKA O DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI
19.05.2023Pozvánka na zasadnutie OZ - 24.05.2023
15.05.2023KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE BACÚROV 2023 - 2030
14.04.2023Správa nezávislého audítora za rok 2022
29.03.2023Majetkové priznania starostu
24.03.2023Pozvánka na zasadnutie OZ - 29.03.2023
10.03.2023Komunitný plán sociálnych služieb obce 2023-2030
08.02.2023Obecné zastupiteľstvo
23.01.2023Referendum 2023
15.12.2022VZN o miestnych daniach a poplatku
14.12.2022Obecné zastupiteľstvo
22.11.2022Obecné zastupiteľstvo
31.10.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
19.10.2022Obecné zastupiteľstvo
04.10.2022Verejná vyhláška - Mimoriadny lov diviačej zveri
02.08.2022VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
30.06.2022Obecné zastupiteľstvo
29.06.2022Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
09.06.2022Zhromaždenie vlastnikov pol'ovných pozemkov - pozvanie
30.05.2022VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA
05.05.2022Verejná vyhláška - Ochrana poľnohosp. pôdy
05.05.2022Verejná vyhláška - Územný plán
26.04.2022Obecné zastupiteľstvo
29.03.2022Upozornenie na riziko šírenia požiarov na lesných pozemkoch
24.02.2022Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16.02.2022Obecné zastupiteľstvo
31.01.2022VZN o pravidlách na udržiavanie čistotyv obci a ochrany verejnej zelene na území obce
31.01.2022VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
31.01.2022VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
31.01.2022VZN ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
31.01.2022VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
21.12.2021VZN o miestnych daniach a poplatku
20.12.2021Výberové konanie na obsadenie funkcie: Hlavný kontrolór obce Bacúrov
14.12.2021Obecné zastupiteľstvo
25.10.2021Obecné zastupiteľstvo
11.08.2021Obecné zastupiteľstvo
09.07.2021Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
30.06.2021Obecné zastupiteľstvo
08.06.2021Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030
01.04.2021Obecné zastupiteľstvo
02.03.2021Informácie o začatých správnych konaniach - výrub stromov
15.12.2020Obecné zastupiteľstvo
01.12.2020Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
26.11.2020Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bacúrov
26.11.2020Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku
13.08.2020Obecné zastupiteľstvo
12.08.2020Oznámenie o strategickom dokumente - plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
21.07.2020Rozpočet 2020 úprava č. 1
22.06.2020Obecné zastupiteľstvo
09.03.2020Obecné zastupiteľstvo
03.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020
24.02.2020Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019
22.02.2020Návrh VZN - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA NA ÚZEMÍ OBCE B A C Ú R O V
17.01.2020Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
10.12.2019VZN o miestnych daniach a poplatku
09.12.2019Obecné zastupiteľstvo
20.11.2019NÁVRH VZN obce Bacúrov č. 24/2019 o miestnych daniach a poplatku
13.11.2019Voľby do NR SR 2020
16.08.2019Rozpočet na rok 2019 - uprava č.1
15.08.2019Správa nezávislého audítora za rok 2018
30.07.2019Návrh rozpočtu na rok 2019 - úprava č. 1
10.06.2019Infolist k projektu Rekonštrukcia obecného úradu v obci Bacúrov
25.04.2019Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
03.04.2019Výsledky druhého kola voľby prezidenta SR 2019 v obci Bacúrov
03.04.2019Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniki požiaru pre okres Zvolen
21.03.2019Voľby do Európskeho parlamentu - Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
21.03.2019Výsledky prvého kola voľby prezidenta SR 2019 v obci Bacúrov
27.02.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2019
31.01.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
22.01.2019Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia vykurovania Obecného úradu Bacúrov
20.12.2018ROZHODNUTIE OU BB - Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2
19.12.2018Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu
07.12.2018Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bacúrov č. 23/2018 o miestnych daniach a poplatku
06.12.2018Výzva na predkladanie cenových ponúk
28.11.2018ROZHODNUTIE - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia
12.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Bacúrov
02.11.2018Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku
05.10.2018Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 8.10.2018
27.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
28.11.2017VZN - o miestnych daniach a poplatku
22.03.2016Výzva na predkladanie ponúk
HORE