E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Informácie o začatých správnych konaniach

Obec Bacúrov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Predbežnú žiadosť o účastníctvo konania podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení je potrebné doručiť na adresu Obec Bacúrov, Bacúrov 75, Bacúrov, alebo na elektronickú adresu obce so zaručeným elektronickým podpisom. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: m.hoherova@zvolen.skv lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie. 

Začaté správne konania:

Dátum zverejnenia:03.07.2023

Č.j.OcUBA2023/177

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub ...6....... ks,

druh - Smrek obyčajný – KN-C č.14/1, k.ú. Bacúrov

druh - Smrek obyčajný – KN-C č.14/1, k.ú. Bacúrov

druh - Smrek obyčajný – KN-C č.14/1, k.ú. Bacúrov

druh - Smrek obyčajný – KN-C č.14/1, k.ú. Bacúrov

druh - Smrek obyčajný – KN-C č.14/1, k.ú. Bacúrov

druh – Jedľa - KN-C č.14/1, k.ú. Bacúrov

Dôvodom výrubu je nevyhovujúci zdravotný stav, ohrozenie.


Dátum zverejnenia:18.01.2023 

Č.j.OcUBA2023/10

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub ...1....... ks,  druh  - Smrek obyčajný  – KN-C č. 3,  k.ú. Bacúrov 

Dôvodom výrubu je nevyhovujúci zdravotný  stav, ohrozenie.  


Dátum zverejnenia:04.10.2022

Č.j.OcUBA2022/285

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub ...5....... ks,

  • druh - Douglaska tisolistá – KN-C č. 52/1, k.ú. Bacúrov
  • druh - Smrek obyčajný – KN-C č. 156, k.ú. Bacúrov
  • druh - Borovica čierna – KN-C č. 156, k.ú. Bacúrov
  • druh - Borovica čierna – KN-C č. 156, k.ú. Bacúrov
  • druh - Jedľa biela – KN-C č. 156, k.ú. Bacúrov

Dôvodom výrubu je nevyhovujúci zdravotný stav, ohrozenie, poškodenie majetku.


Dátum zverejnenia: 31.09.2020 

Č.j.OcUBA2020/288

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub ...2....... ks smreka, rastúcich na parcele KN-C č. ...121/2......, v k.ú. Bacúrov. Dôvodom výrubu je, že stromy  zabraňujú  vstupu  na pozemok. 

HORE